Lahjoituksella tuet
lastenosaston toimintaa

Näin lahjoitat

Yhdistyksen säännöt

KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN LASTENOSASTOJEN TUKI RY.

SÄÄNNÖT

Nimi

1 Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen Tuki ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä
Toiminta-ajatus
2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen potilaiden hoitomahdollisuuksien, kuntoutuksen ja kehityksen tukemiseksi, antaa vanhemmille tietoa lasten sairauksiin liittyvistä asioista ja tukea vanhempia henkisesti. Yhdistys tukee myös hoitohenkilökunnan koulutusta ja lasten sairauksiin liittyvää tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, antaa näille informaatiota lasten sairauksista ja aktivoi näitä osallistumaan toimintaansa.

Yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, pitää kioskeja ja myymälöitä sekä luovuttaa korvausta vastaan käyttöoikeuden tunnukseensa.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Jäsenet
3 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen
yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ansiokkaalla tavalla
ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä mikäli hän jättää
jäsenmaksunsa maksamatta tai rikkoo muuten yhdistyksen sääntöjä.

Jäseniltä perittävän vuosimaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus
4 Yhdistyksen toiminnasta vastaa ja sen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen
valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on varainhankinnan ideoiminen, kehittäminen ja toteuttaminen.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 5-7 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus on myös kutsuttava koolle jos vähintään kolme
( 3 ) johtokunnan jäsentä sitä pyytää.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

5 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
Jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus

6 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille yksi ( 1 ) kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokous

7 Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan
viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta ainakin yhdessä Jyväskylässä ilmestyvässä päivälehdessä tai yhdistyksen jäsenille toimitetussa kirjallisessa kutsussa.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi milloin on kysymys näiden sääntöjen 10 ja 11 pykälissä mainituista asioista.

8 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen
maaliskuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu
ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kuten vuosikokoukseen. Kokous on pidettävä
30 pv:n kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8 Määritellään hallituksen jäsenten lukumäärä.
9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
10 Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja heille kaksi ( 2 ) varamiestä.
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Sääntöjen muuttaminen
10
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ osan enemmistöllä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen

10 Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ¾ osan äänten enemmistöllä kahdessa
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on
sääntömääräinen vuosikokous.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdityksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yleistä
11 Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan yhdistyksen toiminnassa
voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Lahjoita

Voit kohdentaa lahjoituksesi halutessasi. Viime vuonna lahjoitetuista varoista 97% meni suoraan lapsille.

Lahjoita

Keräyskohteet

Lastenosastoilla on jatkuvasti suuri menekki pienillä reippauspalkinnoilla, joita voivat olla esim. pienet figuurihahmot, vihkot, kynät, kumit jne.

Lue lisää keräyskohteista